VOORWAARDEN

                                                                  

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden en (zie onder) lezen. 

Algemene Voorwaarden Het Witte Luik


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Het Witte Luik
Exloerveen 20
9574 PB Exloerveen
Mail info@hetwitteluik-shop.nl
KVK 50382624
Btw NL002010500B50


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website (tevens zijn ze te downloaden). Ook zijn deze bij de ondernemer in te zien op verzoek.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De extra items op de foto om een prettige sfeer te scheppen of inspiratie te bieden behoren niet bij het aan te schaffen product. Vergissingen of fouten in het aanbod waarvan de consument in alle redelijkheid en billikheid kan begrijpen dat het een fout betreft, binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de kosten ervan;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Hierbij mag de ondernemer voor de ontvangstdatum uitgaan van de informatie van de vervoerder dmv de track&trace-code.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij/neutraal zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij/neutraal het product wenst te behouden. Indien hij/zij/neutraal van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij/neutraal na melding per mail of het modelformulier het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de bestelling volledig wordt geretourneerd. Oftewel: indien de volledige bestelling ongebruikt en onbeschadigd binnen 14 dagen retour wordt ontvangen door de ondernemer, heeft de consument recht op vergoeding van het totale factuurbedrag.

Gaat het om een deel van de producten dan komen de kosten van heen- en terugzending voor rekening van de consument.

De kosten van de terugzending bedragen naar schatting even veel als de in rekening gebrachte verzendkosten voor de heenzending. Voor een deelzending kunnen de kosten worden afgeleid uit het schema van de verzendkosten op gewicht op de website van de ondernemer.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de onbeschadigde terugzending vergoeden. Wanneer het product door gebruik of beschadiging tijdens vervoer niet meer verkoopbaar is, heeft de ondernemer het recht een aftrek voor schade toe te passen van 100 %.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit specifiek heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor de volgende producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; zoals de vintage plaatjes en zaken die op maat worden geknipt zoals kant, lint, touw, koord.
b. die uitsluitend bedoeld zijn ter decoratie en niet worden aangeboden voor de oorspronkelijke functie, zoals vintage klokjes (dit wordt nadrukkelijk vermeld bij de productomschrijving).Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijzen op de factuur zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB. Prijs is derhalve exclusief en inclusief BTW gelijk.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien nadrukkelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het Witte Luik is niet aansprakelijk voor foutieve of vertraagde bezorging als gevolg van (typ)fouten in het opgegeven adres.
2a. De plaats van levering is Nederland of Belgie en de afhaalplaats is Nederland (Exloerveen, Drenthe). Dit betekent dat klanten vanuit een ander herkomstgebied dan Nederland of Belgie van harte welkom zijn om te bestellen, echter het leveradres moet in Belgie of Nederland liggen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Ondernemer mag de gegevens van PostNl en DHL aannemen voor de beoordeling of een zending is ontvangen. Controle van de track&trace-code is hiervoor voldoende. Consument kan niet de levering ongeldig verklaren omdat de handtekening hem/haar onbekend is.

Artikel 12 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te annuleren en nieuwe overeenkomsten te weigeren.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangstbevestiging van de overeenkomst dan wel ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor klachten en geschillen houden we ons uiteraard aan de verplichte Europese Wetgeving. De Nederlandse Geschillencommissie Algemeen is bereikbaar via www.sgc.nl.
Het Europese ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De keuzes die gemaakt worden tijdens het bestelproces zijn onderdeel van de overeenkomst, waaronder ook mailverkeer. Bijvoorbeeld: als de consument per mail aandringt op wijziging naar brievenbuspost , komt het risico voor zijn/haar rekening.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2023 Het Witte Luik | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel